انبر دست

    انبر دست برای نگه داشتـن، خم کرد‌ن، برید‌ن سیم و کابل، چرخاند‌ن یا خم کرد‌ن قطعات فلزی کوچک و بیرون کشیدن میخ از دیوار یا چوب استفاده می‌شود.

    دسته: