دستگاه کنترل فشار HP1110-CWP

دستگاه کنترل فشار HP1110-CWP با دارا بود‌ن شیر یک‌طرفه مانع از برگشت آب پرفشار به مخزن ذخیره یا لوله ورودی آب شهری می‌‌شود.

دسته: