متر دستی MT3020/5020/5520/8020

MT3020      سه متر            سه میلی متر

MT5020       پنج متر        بیست و  پنج میلی متر

MT5520      پنج و نیم متر         بیست و پنج میلی متر

MT8020      هشت متر           بیست و پنج میلی متر