علف زن دوشی (2651-B)

علف زن دوشی (2651-B) از چند بخش موتور یا الکتروموتور، میله یا لوله واسط، دستـه یا نگه‌دارنده، تیغه یا نخ و سایر ملزومات تشکیل شد‌ه است.