دریل 13 گیربکسی دو دور HP113-ID

دریل 13 گیربکسی دو دور HP113-ID قادر به سوراخ کرد‌نفلز، چوب و بتن تا قطر13 میلی‌متر،30 میلی‌متر و 16 میلی‌متر است.