آچارهای کیفی

آچارهای کیفی مجموعه‌ای از آچارهای سایز 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 17×18 – 18×19 – 20×22 – 21×23 – 24×27 -25×28 – 30×32 در یک بسته‌بندی هستند.