میخ کوب بادی هیوندای مدل F50-B

میخ کوب بادی هیوندای مدل F50-B مستلزم برای انجام کارهای هنری چوبی، نصب کابینت، ماکت سازی و غیره در زمره صنایع مختلف است.